Apartment Lavanda
Malá Skála Bohemian Paradise


Privacy policy terms

Ing. Jarmila Tomová jako správce osobních údajů (dále také jen „správce“) v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb vyžaduje poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

  1. jméno a příjmení,
  2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí,
  3. datum narození,
  4. e-mailová adresa,
  5. telefon.

Tyto údaje správce vyžaduje a zpracovává pouze u klientů, u kterých dojde k souhlasu s rezervací pobytu v konkrétním termínu. U klientů, kteří pobyt pouze poptávají, a nedojde následně k rezervaci a zaslání zálohové faktury, osobní údaje správce nevyžaduje a nezpracovává.

Správce nepoužívá osobní údaje klientů k zasílání reklamních nabídek.

Účel zpracování osobních údajů

  • Pro splnění právní povinnosti je správce povinen vyžadovat údaje 1) – 3) podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích a zákona 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky.
  • Pro účely oprávněných zájmů poskytovatele ubytování pak správce od klientů vyžaduje e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje jsou nutné pro efektivní komunikaci mezi klienty a ubytovatelem.

Správce se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování či k jinému zneužití osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. vždy minimálně do doby ukončení pobytu, a dále pak v zákonné lhůtě 6 let, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů.

Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.


Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.